Close mobile menu
Lays filmová soutěž

A MARBO PRODUCT D.O.O. „LAY’S FILMES JÁTÉK!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
  1. A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) lebonyolításával összefüggő szervezési feladatokat, ideértve különösen a www.laysfilmesjatek.hu promóciós weboldal fejlesztést és üzemeltetést; a nyertesek értesítését, az 5.1.2 és 5.1.3 pontban részletezett nyeremények beszerzését és átadását valamint kapcsolódó adminisztrációját a Newsjacking s.r.o. (Cg. 10673521; Varhulíkové 1579/16, 170 00 Prague, Cseh Köztársaság), mint lebonyolító (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.
  2. A nyereményjáték lebonyolításával összefüggő egyéb szervezési feladatokat, ideértve különösen a nyerő időpontok sorsolását, a fogyasztói információs vonal működtetését, az 5.1.1 pontban részletezett nyeremény átadását valamint kapcsolódó adminisztrációját a Best Support Partner Kft. (Cg. 02-09- 082837; 7634 Pécs, Új fasor 20; telephely: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.) mint lebonyolító (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.
  3. A Lay’s termékek reklámozója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Marbo Product D.O.O. (Cg. 17075705; székhely: Djordja Stanojevica 14, Belgrád, Szerbia, 11070, (a továbbiakban:” Szervező”) egyúttal a nyereményjátékban regisztráló Játékosok személyes adatainak adatkezelője. A Lebonyolítók a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás és az adatfeldolgozási feladatok összessége körében teljeskörűen eljár.
 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.11 és 2.12. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban:” Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:
   1. bármely magyarországi üzletek egyikében vásárol egy vásárlás alkalmával legalább 1 (egy) darab bármely magyarországi üzletben forgalmazott Lay’s terméket (a továbbiakban: ”Termék”), majd
   2. . elektronikusan pályázik a www.laysfilmesjatek.hu alatti weboldalon (a továbbiakban:”Weboldal”), amelynek során megadja vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét és feltölti a Lay’s Termékek vásárlását igazoló blokk alján szereplő 9 jegyű AP kódot (például AP123465789), a vásárlás dátumát és időpontját (nap, óra, perc), feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát vagy fotóját (elfogadott fájlformátum: JPG, PNG, HEIC, maximális fájlméret: 10Mb/fájl), valamint a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) és az 1. sz. mellékletet képező adatkezelési tájékoztatóban („Adatkezelési Tájékoztató”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). A “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a Pályázat adatait és annak pontos időpontját.

    Az AP-kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot megőrizze és Szervező, illetve Lebonyolító kérésére bemutassa. Szervező és Lebonyolító csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő a 2.2. pontban megjelölt termékek megnevezése szerepel és valamennyi olyan adatot tartalmaz, amelyet a jelen szabályzat 2.1. pontja megkövetel. Kizárólag eredeti, sérülésmentes, teljes egészében látható blokkot van mód elfogadni érvényes Pályázatként.

    Online vásárlás esetén a Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként („Számla”). Az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Ebben az esetben az AP kód helyett a számla egyedi azonosító számát („Számlaszám”) kell teljes hosszába megadni a Pályázat során a weboldalon. Saját névre szóló számla esetén nincs szükség a vásárlás dátumának és időpontjának rögzítésére a weboldalon a Pályázat során.

    A nem természetes személy nevére kiállított számla nem vesz részt a Játékban. Az eredeti blokk vagy számla helyett elfogadható az áruházi vevőszolgálat/főpénztár által kiállított, eredeti aláírással és bélyegzővel hitelesített másolati példánya is.

    Amennyiben a vásárlást igazoló blokk nem tartalmazza a 2.2 pont szerinti megjelölt termékek megnevezését, úgy a Játékos az üzletben vagy annak ügyfélszolgálatán kiállított, saját névre szóló tételes számlával vagy aláírással és pecséttel hitelesített, a vásárolt termék megnevezésével kiegészített blokkal vehet részt a játékban.

    Ugyanazon Blokkal Játékos csak egyszer pályázhat. Így amennyiben egy Blokkon a minimálisként megkívántnál nagyobb mennyiségű megvásárolt promóciós Termék is szerepel, beküldése abban az esetben is csak egy Pályázatnak minősül.

    Egy Pályázattal a Játékos csak egy nyereményt nyerhet meg.

    A résztvevő áruházak nyitvatartási ideje eltérő lehet.
  2. A Játékban az alábbi, bármely magyarországi üzletben forgalmazott Lay’s termékek vesznek részt. Szervező és Lebonyolító felhívja a Játékosok figyelmét, hogy az üzletek termékkínálata eltérhet egymástól. Szervező és Lebonyolító az eltérő termékkínálattal kapcsolatban minden felelősségét kizárja.
   Lay's Salted40g
   Lay's Salted60g
   Lay's Salted140g
   Lay's Salted215g
   Lay's Salted265g
   Lay's Fromage40g
   Lay's Fromage60g
   Lay's Fromage140g
   Lay's Fromage215g
   Lay's Fromage265g
   Lay's Cheese60g
   Lay's Cheese140g
   Lay's Cheese215g
   Lay's Piquant Paprika60g
   Lay's Piquant Paprika140g
   Lay's Green Onion60g
   Lay's Green Onion140g
   Lay's Green Onion265g
   Lay's BBQ Ribs60g
   Lay's BBQ Ribs140g
   Lay's Strong Chilli and Lime65g
   Lay's Strong Chilli and Lime130g
   Lay's Strong Chilli and Lime210g
   Lay's Strong Chilli and Lime265g
   Lay's Strong Cheese and Jalapeno65g
   Lay's Strong Chicken Wings65g
   Lay's Strong Wasabi65g
   Lay's Max Cheese and Onion65g
   Lay's Max Oriental Salsa65g
   Lay's Stix Ketchup70g
   Lay's Oven Baked Salted125g
   Lay's Oven Baked Yoghurt and Herbs125g
   Lay's Oven Baked Grilled Vegetables125g
  3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult feltölteni a Weboldalra. Adott AP-kód és adott vásárlási időpont együttesen vagy a Számlaszám kizárólag egyszer kerülhet érvényesen feltöltésre. Amennyiben adott AP-kód és adott vásárlási időpont együttesen vagy a Számlaszám többször kerül feltöltésre, úgy Lebonyolító az első érvényesen beküldött Pályázatot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött, ezen adatokat tartalmazó Pályázatokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós APkódot vagy vásárlási időpontot vagy Számlaszámot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.
  4. A Játékos köteles a Pályázathoz tartozó Blokkot/Számlát a Játék teljes időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére bemutatni a nyeremény átvételekor. A Játékban kizárólag azok a Blokkok/Számlák fogadhatók el, amelyeken az AP-kód, a vásárlás dátuma és a vásárlás időpontja vagy a Számlaszám teljesen olvashatóan látszik és amelyeken a vásárolt Termékek egyértelműen és beazonosíthatóan szerepelnek, továbbá a Blokkon/Számlán feltüntetett vásárlás dátuma a Játék időtartama alá esik.
  5. Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által átadott Blokkon/Számlán található AP-kódot, valamint a Blokkon feltüntetett, megvásárolt Termékeket, a vásárlás dátumát és a vásárlás időpontját vagy a Számlán szereplő Számlaszámot, a vásárlás dátumát és a megvásárolt Termékeket. Ha a Blokkon szereplő adatok nem felelnek meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, a vásárlás nem a Játék időtartamára esik, és/vagy a Termékek és/vagy az AP-kód és/vagy a vásárlás dátuma és időpontja vagy a Számlaszám nem azonosíthatók be egyértelműen, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.
  6. A Játékosok a Pályázat során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő vagy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
  7. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.
  8. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
  9. Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
  10. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
  11. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.
  12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Szentkirályi Magyarország Kft., a Magyarüdítő Forgalmazó Kft., valamint a Szervező és a Lebonyolító azon alvállalkozóinak tisztségviselői és munkavállalói, és megbízottjai, akik a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
  13. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított Blokkal vesznek részt a játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek például, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Blokkot használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.
  14. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót és azt elfogadja.
  15. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a Játékban (a továbbiakban) nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  16. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  1. A Játék 2022. február 7. napja 0 óra 01 perctől 2022. március 20. nap 23 óra 59 percig tart.
 4. A JÁTÉK MENETE
  1. NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA
   1. NYEREMÉNY – NAPI 7 (HÉT), ÖSSZESEN 294 (KÉTSZÁZKILENCVENNÉGY), FILMEZŐS CSOMAG (A CSOMAG TARTALMA DÍSZDOBOZBAN: 4 DARAB LAY’S SALTED 140G, 4 DARAB PEPSI 0,33L, 1 DARAB JÁTÉK DOBÓKOCKA). Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2022. január 13. napján 10:00 órakor közjegyző jelenlétében a Játék időtartama tekintetében az 5.1.1. pontban írt nyereményre vonatkozóan a Játék időtartama alatt napi 7 (hét), összesen 294 (kétszázkilencvennégy) darab nyerő időpontot sorsol ki.
   2. NYEREMÉNY – NAPI 3 (HÁROM), ÖSSZESEN 126 (SZÁZHUSZONHAT) SAMSUNG HW-T420/EN SOUNDBAR Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2022. január 13. napján 10:00 órakor közjegyző jelenlétében a Játék időtartama tekintetében az 5.1.2. pontban írt nyereményre vonatkozóan a Játék időtartama alatt napi 3 (három), összesen 126 (százhuszonhat) darab nyerő időpontot sorsol ki.
   3. NYEREMÉNY – NAPI 1 (EGY), ÖSSZESEN 42 (NEGYVENKÉT) SAMSUNG 55” QLED 4K SMART TV (QE55Q77AATXXH MODELL) Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2022. január 13. napján 10:00 órakor közjegyző jelenlétében a Játék időtartama tekintetében az 5.1.3. pontban írt nyereményre vonatkozóan a Játék időtartama alatt napi 1 (egy), összesen 42 (negyvenkét) darab nyerő időpontot sorsol ki.
  2. A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.
  3. Az 5.1.1., 5.1.2, illetve 5.1.3 pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, a kiválasztott nyereményhez tartozó nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
  4. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata, vagy a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító azt a Játékost választja nyertesnek, (továbbiakban Tartaléknyertes) aki az adott nyerő időponthoz legközelebb eső következő időpillanatban töltött fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot.
 5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
  1. A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (továbbiakban együtt: „Nyeremény”):
   1. 1. nyeremény: napi 7 (hét), összesen 294 (kétszázkilencvennégy) darab filmezős csomag. Tartalma díszdobozban: 4 darab Lay’s Salted 140g, 4 darab Pepsi 0,33L, 1 darab játék dobókocka. A nyeremény értéke bruttó 7.000 forint
   2. 2. nyeremény: napi 3 (három), összesen 126 (százhuszonhat) darab Samsung HWT420/EN Soundbar. A nyeremény értéke bruttó 39.990 forint
   3. 3. nyeremény: napi 1 (egy), összesen 42 (negyvenkét) darab Samsung 55” QLED 4K Smart TV (QE55Q77AATXXH). A nyeremény értéke bruttó 274.990 forint
  2. A Nyeremény másik Játékosra átruházható, készpénzre nem váltható és nem cserélhető.
  3. Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.
  4. Egy Játékos az egy adott időpontban feltöltött Pályázatával legfeljebb egy Nyereményre lehet jogosult. Egy Játékos a teljes Játék során korlátlan 1. nyereményre (lásd 5.1.1), korlátlan 2. nyereményre (lásd 5.1.2) és legfeljebb 1 (egy) db 3. nyereményre (lásd 5.1.3 lehet jogosult.
  5. Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit a nyerést követő 96 órán belül értesíti a nyertes által a Pályázatkor megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos köteles 5 naptári napon belül visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Lebonyolító a 4.3 pontban foglaltak szerinti újabb nyertest jelöl ki.
  6. Nyeremények átadása: Az 5.1.1 Nyereményt a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

   Az 5.1.2 és 5.1.3 Nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre az Értesítés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a Lebonyolítóval történt előzetes írásos egyeztetés szerinti helyen és időben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető.
  7. A Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.
  8. Lebonyolító a Nyereményeket és a nyerteseket a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
  9. Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
 6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
  1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 7. PANASZBEJELENTÉS
  1. A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések a lays@bestsupportpartner.com e-mail címen, vagy a +3620/448-7479-es telefonszámon munkanapokon 10:00-16:00 között tehetők meg.
 8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
  2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól nem követelheti.
  3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
  4. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
  5. Ha a játékos adatfeltöltés vagy pályázat közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
  6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  7. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.
  8. A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
  9. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
  10. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
  11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését, megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások optimalizálása érdekében ezen a webhelyen cookie-kat használunk. Személyes adatok védelme.